بیت کوین

چگونه بیت کوین بدست بیاوریم؟

بـراي تولید بیت کوین نيـاز بـه يـک موسسـه خـاص و يا يک تشـکيلات مرکـزي مثـل بانـک نيسـت .
درواقـع بيت کويـن را مثـل پـول رايـج در دنيــا چــاپ نمي کننــد. بلکــه افــرادي کــه بــه آنهــا ماينــر ميگوينــد بـه کار اسـتخراج آن مشـغول هسـتند. بلـه درواقـع ايـن وجـه شـباهت بيت کويـن بـه طلاسـت ، شـايد بـه هميـن دليـل خيلـي از علاقه منـدان بيت کويـن آنرا معـادل طلا مي داننـد و نـه يـک ارز. عمليـات اسـتخراج بيتکويـن کـه بـه آن ماينينـگ هـم گفتـه ميشـود درواقـع شـامل يـک سلسـله محاسـبات بسـيار سـخت و دشـوار بـراي حـل يـک سـري مسـائل پيچيـده رياضـي اسـت کـه بـر پايـه الگوريتـم رمزنـگاري SHA256 بنـا شـده اسـت.

هــر کســي ميتوانــد بــا اجــراي نرمافــزار روي ســختافزاري ويــژه، يـک اسـتخراج کننده بيتکويـن باشـد و برای خود تولید بیت کوین کند.
نـرم افـزار اسـتخراج، بـه انتشـار تراکنشهـا در شـبکه P2P ،گـوش میدهد و اقدامـات مناسب پـردازش و تاييـد تراکنشهـا را انجـام ميدهـد. اسـتخراجکنندگان بيت کويـن بـه ايـن دليل بـه ايـنکار ميپردازنـد که کارمـزد تراکنشـي را کـه کاربـران بـراي پـردازش سـريعتر از تراکنشهـاي خـود ميپردازنـد، دريافـت نمـوده و نيـز بيـت کوين هـاي تـازه توليـد شـده را بـر طبـق يک فرمـول ثابـت بـه جريـان اندازنـد

استخراج بیت کویین

لـذا يـک راه کسـب درآمـد از طريـق بيـت کويـن اقدام بـه اسـتخراج آن اسـت و از بابـت عمليـات اسـتخراج هـم فـي تراکنش‌هايـي که در شـبکه توسـط کاربـران پرداخـت ميشـود، قابـل جـذب خواهـد بـود و هـم بـا تاييـد هـربلوک جايـزه اي معـادل 12.5 بيـت کويـن بـراي هـر بلوک بــه اســتخراج کننــده پرداخــت ميگــردد (البتــه ايــن جايــزه بــه مــرور زمــان کمتــر و کمتــر ميشــود).

در اوايــل عمــر بيتکويــن، هــر کســي ميتوانســت بــا اســتفاده از CPU کامپيوتـرش، يـک بلوک جديـد پيـدا کنـد ودر واقع تولید بیت کوین کند. هـر چـه بر تعـداد اسـتخراج کننـدگان افـزوده شـد، دشـواري يافتـن بلوک هـاي جديـد هـم به شـدت زيـاد شـد تـا جايـي کـه امـروزه تنهـا روش اسـتخراج مقرون به صرفـه را بـا اسـتفاده از سـخت افزارهـاي خـاص، بـه کار ميگيرنـد .

راه های بدست آوردن بیت کوین:

امـا راه ديگـر کسـب درآمـد از طريـق بيت کويـن اقـدام بـه خريـد و فروش آن در صرافي هــاي مخصــوص ايــن کار اســت کــه درواقــع کامــلا مشــابه بـازار بورس هـاي بيـن المللـي ميتـوان از آن کسـب سـود نمـود . اگرچـه نوسـانات بسـيار شـديدي کـه در بـازار ارزهـاي رمزپايـه وجـود دارد آنرا به يـک بـازار به شـدت خطرنـاک و بـا ريسـک بـالا تبديـل نمـوده اسـت .

کسـانی کـه مايـل بـه ورود بـه ايـن بـازار هسـتند بايـد بداننـد کـه پيش از هـر کاري ابتـدا بايـد يـک کيـف پـول مخصـوص نگهـداري بيت کويـن کــه مطمئــن و قابــل اطمينــان باشــد تهيــه کننــد. ايــن کيــف پولهــا کــه اصطالحــا بــه والــت (Wallet ) معــروف هســتند انــواع مختلفــي دارنــد کــه شــامل کيــف پول‌‌هــاي نگهــداري گــرم (Storage Warm ) و نگهــداري ســر(Storage Cold ) هســتند از انــواع اول ميتــوان بــه والتهـاي نرم افـزاري قابـل نصـب بـر روي کامپيوتـر و يـا تلفـن همـراه اشــاره کرد و مثــال والتهــاي ســرد هــم مشــابه والــت کاغــذي و يــا والتهـاي سـخت افـزاري هسـتند. از بهتريـن ايـن والـت هـا کـه بسـيار ايمـن و تقريبـا غيـر قابـل نفـوذ هـم هسـتند همـان والتهـاي کاغـذي و يــا والتهــاي ســختافزاري هســتند زيــرا والت هايــي کــه بــر روي سيسـتمهاي کامپيوتـري و يـا تلفن هـاي همـراه بهصـورت نـرم افـزاري نصـب ميشـوند بـه راحتـي قابـل هـک شـدن هسـتند.

چگونه بیت کوین را با تومان معامله کنیم.

مـورد بعـدي اسـتفاده از يـک بازار امن و کم کارمزد بـراي خريـد بيت کويـن و انتقـال آن بـه کيـف پـول شـخصي اسـت. بـراي مـا کـه در ايـران زندگي ميکنيـم کـه واحـد پـول رسـمي کشـور ريـال اسـت دو راه حـل بـراي خريــد آناليــن بيتکويــن وجــود دارد. راه اول اين ً کــه مســتقيما از يــک صرافـي آناليـن داخلـي خريـد انجـام شـود که گاها با کارمزد های سرسام اور رو برو میشویم و راه ديگـر اينکـه از طريـق سایت داتوبیت ابتــدا ريــال بــه بیت کوین یا هر نوع ارز مورد نظر شما تبديــل شــده و درواقــع ارز مجـازي خريـداري شـود و ارسـال به مقصد مورد نظر شما صورت میگیرد.

نکته مهم این است که داتوبیت یک صرافی نیست و در قیمت گذاری هیج نقشی ندارد .
این شما هستید که تعیین میکنید با چه قیمیتی بخرید یا بفروشید.

تنها داتوبیت مکانی است که واسطه حذف می شود و خریدارو فروشنده به هم می رسند.