بیت کوین و ارز های سنتی

در تمام زمان ها پول عامل تعیین کننده ای بوده است

بیت کوین نوعی پول است ،پــول یکــی از اساســی ترين عوامــل در اقتصــاد يــک جامعــه اســت کــه ميـزان حجـم آن آثـار کامـلا بـارزی در اقتصـاد داشـته و بـر توليـد، نـرخ تـورم و بيـکاری تاثيرگـذار اسـت که با پیدایش ارز های دیجیتال بخصوص بیت کوین تحول بزرگی در این زمینه رخ داده است. در این مقاله قصد داریم مبحث بیت کوین وارز های سنتی را برای شما عزیزان داشته باشیم.

در تمدنهـای اوليـه بشـری، بـرای رفـع نيازهـای خـود از تبـادالت کالا بـه کالااسـتفاده میکردنـد. هـزاران سـال پـس از آن مـردم فلـزات طـلا و نقـره را بـه عنوان پـول در تبـادلات خود بـه کار گرفتنـد. سـپس در قـرن گذشـته ارزهـای مختلفـی بـا پشـتوانه طـلا و نقـره پديـد آمدنـد.

در سـالهای پايانـی قـرن بيسـتم ،بانـکداری آنلايـن بـا تکيـه بـر ظهـور اينترنـت رواج يافـت ،امـروز در پايـان ايـن مسـير، بـا بيتکويـن روبـرو هسـتيم: اوليـن پـول ديجيتـال غيرمتمرکـز کــه به منظــور جلوگيــری از ايجــاد تــورم و حفــظ ارزش پــول و دارايــي مـردم در مـدت طولانـی ايجـاد شـده اسـت.

تفـاوت اصلـی بيتکويـن بـا ارزهـای سـنتی هميـن نامتمرکـز بـودن آن اســت.

بيت کويــن روی يــک پايــگاه داده غيرمتمرکــز به نــام بلاکچيــن فعاليــت میکنــد. در ايــن فنــاوری داده‌هــا بيــن ميليون‌هــا کامپيوتــر توزيـع شـده و هيـج کـس قـادر بـه کنتـرل آنهـا نيسـت، مگـر اينکـه مالـک بيـش از پنجـاه و يـک درصـد از کل کامپيوترهـای شـبکه باشـد! پيدايـش بيت کويـن بـه سـال 2008 ميـادی برمیگـردد، يعنـی زمانـی کــه فــردی بــا نــام مســتعار ساتوشــی ناکاماتــو مقالــهای تحــت عنــوان ” بيتکويــن: يــک سيســتم پــول الکترونيکــی همتــا بــه همتـا ” منتشـر نمـود. ايـن شـبکه همتـا بـه همتـا بـه کاربـران امـکان میدهـد بـدون هيـچ واسـطه ای و بـدون حضـور يـک سيسـتم مرکـزی نسـبت بـه انتقـال پـول بـه يکديگـر اقـدام نماينـد.

بيت کويــن امــکان پرداختهــای بســيار کم هزينــه را فراهــم میکنــد. ايـن شـبکه سيسـتم کنترل کننـده متمرکـز نـدارد ، توسـط هيـچ ارگان يــا نهــاد دولتــی اداره نمیشــود. انتقــال پــول از يــک نقطــه بــه نقطــه ديگــر در تمــام شــبکه اطلاع رســانی شــده و تمــام نقــاط از آن آگاه خواهنـد شـد.

خالــق اصلــی بيــت کويــن پــس از ارائــه مقالــه خــود در ســايت metzdowd مدتــی بــا تيــم توســعه دهنده بيتکويــن همــکاری کـرد و سـپس به طـور ناگهانـی در سـال 2011 از نظرهـا پنهـان شـد و هرگـز ديگـر پيامـی ارسـال نکـرد.

تـا بـه امـروز نيز هيـچ کـس از ماهيت واقعـی او خبـر نـدارد. تنهـا نکتـه ای کـه در مـورد فـرد يـا افـرادی کـه بـا نـام ساتوشـی ناکاموتـو مقالـه بيتکويـن را منتشـر کردنـد و اسـاس و بنيـان ايـن پـول رمزنـگاری شـده را شـکل داده انـد ،میدانيـم ايـن اسـت کـه او مالـک يـک ميليـون از کل بيسـت ويک ميليـون بيتکويـن قابـل اسـتخراج در شـبکه اسـت. حتـی او نيـز هيـچ گونـه کنترلـی بـر ايـن پول مجـازی نـدارد.