خرید و فروش بیت کوین و دوج کوین

اولین خرید با بیت کوین چه بود؟

اولین خرید با بیت کوین داستان جالبی دارد: در تاريـخ 22 مـي 2010 يکـي از علاقمنـدان بيـت کويـن سـاکن فلوريــداي آمريــکا بــا نــام مســتعار Laszlo در فــروم Talk BitCoin درخواسـتي را مطـرح نمـود و گفـت اگـر کسـي بتوانـد برايـش پيتـزا بخـرد او هزينـه اش را بـا بيتکويـن پرداخـت مينمايـد

در هميـن زمـان کاربـر ديگـري در فـروم کـه در اروپـا زندگــي ميکــرد از طريــق اينترنــت به صــورت آنلايــن بــراي او پيتــزا را خريــداري کــرد و بابــت ايــن ســفارش مبلــغ 10000 بيــت کويــن از آقـاي Laszlo دريافـت نمـود !! ايـن اوليـن خريـد اينترنتـي بـا کمـک بيتکويــن بــود.

هم اکنون بعد از گذشت سالها از آن زمان امکان خرید بیت کوین اسان شده است.
شاید بعضی ها در این تصور که هنوز در ایران این امکان به راحتی در دسترس نباشد به سر میبرند اما در سایت داتوبیت شما میتوانید به راحتی هر نوع ارز دیجیتال مثل بیت کوین ، دوج کوین ، اتریوم ، تتر و … را با قیمت پیشنهادی خود معامله کنید.

کافی است به سایت ما سر بزنید و با گذاشتن آگهی خرید یا فروش ، ارز خود را تهیه نمایید.

اولین خرید با بیت کوین را در داتوبیت با تومان تجربه کنید.